Schowek (0) Zaloguj się Załóż konto
» Reklamacja

Reklamacja

 1.   Towary sprzedawane przez Sklep Internetowy mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora danego towaru.
2.    W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Kupujący może reklamować nieprawidłowości dostarczonego towaru korzystając z uprawnień     wynikających z udzielonej gwarancji.
3.    Kupujący reklamuje sprzęt bezpośrednio do podmiotu udzielającego gwarancji a Sklep Internetowy jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Kupujący może według swego wyboru zgłosić się do serwisu gwarancyjnego bezpośrednio albo pośrednio - za pomocą Sklepu Internetowego.
4.    Warunki oraz sposób zgłoszenia i rozpatrzenia zgłoszonych przez Kupującego nieprawidłowości, określone są w gwarancji producenta lub dystrybutora danego towaru.
5.    Otrzymanie gwarancji na zakupiony towar nie wyklucza skorzystania przez Kupującego z uprawnień przysługujących konsumentom z tytułu niezgodności towaru z umową.
6.    Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru (art. 558 kc.).
7.    Sklep Internetowy w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
8.    W celu złożenia reklamacji Kupujący powinien dostarczyć reklamowany towar wraz z opisem reklamacji.
9.    Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego użycia towaru, niezgodnego z informacją na ulotce lub opakowaniu.

 

Przejdź do strony głównej